Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Perfect Balance OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientite privaatsust. Sellest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Perfect Balance OÜ e-pood essencefeminine.com (edaspidi essencefeminine.com) tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

 

1. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Isikuandmed on kliendi kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida essencefeminine.com kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel essencefeminine.com veebisaidil;
  • ostu või tellimuse sooritamisel e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (essencefeminine.com võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).

 

2. KOGUTUD ISIKUANDMETE KASUTAMINE JA SÄILITAMINE

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient essencefeminine.com-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi isikuandmeid säilitab essencefeminine.com kuni kliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida essencefeminine.com on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab essencefeminine.com õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

 

3. KOGUTUD ISIKUANDMETE MUUTMINE

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada essencefeminine.com „Minu info“ alas.

E-maili muutumisel palume essencefeminine.com-i sellest teavitada, kuna seda ei ole kliendil endal võimalik muuta.

 

4. ISIKUANDMETE KAITSE

essencefeminine.com rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui on kahtlus, et kliendi isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et kliendi andmed on lekkinud võõrastele isikutele, annab klient sellest koheselt teada. Ainult nii on võimalik hoida potentsiaalne kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav. Sellistele taotlustele vastab essencefeminine.com 30 päeva jooksul. Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme kliendilepingu lõpetamise avaldusena.

 

5. TURVALISUS

Kõik essencefeminine.com e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

 

6. PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

essencefeminine.com kasutama asudes kinnitab klient, et on käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. essencefeminine.com jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Perfect Balance OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega saab võtta ühendust aadressil info@essencefeminine.com või helistada telefonile +372 5831 3531.